Estatuts del Gremi de Llibreters de Catalunya

PREÀMBUL

Els següents Estatuts, que recullen les modificacions aprovades en l’Assemblea General Extraordinària de 12 de novembre de 2009, tenen per finalitat regular el funcionament del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Aquest gremi es concep com una Agrupació d’Empresaris dedicats a la venda de llibres, continuadors de la tradició del Gremi constituït com a Confraria el 31 de gener de 1553 a la ciutat de Barcelona.

Capítol I. Constitució, fins i seu del Gremi

Article 1 

1r) Aquests Estatuts del Gremi de Llibreters de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent, pretenen impulsar i regular la representació, la gestió, el foment i la defensa dels interessos professionals i econòmics comuns dels seus membres.

2n) Estudiar les reformes legislatives o reglamentàries concernents al comerç del llibre i prendre al respecte totes les iniciatives útils pels interessos dels seus associats.

3r) Participar amb els professionals del sector, especialment amb editors i distribuïdors, en l’estudi i la realització de les reformes necessàries respecte als principis fonamentals que garanteixen els interessos del llibre, de l’autor i del lector i particularment de la difusió de tots els llibres i el manteniment d’una xarxa de llibreries independents i diversificades.

4t) Obtenir dels editors i distribuïdors mitjans de difusió i d’informació de les publicacions i de proveir de tot llibre a tota llibreria associada que en faci la demanda.

5è) Establir els lligams amb les organitzacions nacionals, europees i internacionals que convinguin pels interessos dels agremiats.

6è) Afermar entre els agremiats els lligams de solidaritat, sent el Gremi el lloc de trobada i de confrontació on es gesti el progrés i l’evolució de la professió, i el lloc de convergència tant dels interessos materials com de la funció social i de la difusió cultural.

7è) El Gremi constitueix la representació oficial de la professió de llibreter a Catalunya a prop dels poders públics, dels òrgans consultius, dels col·legis i organitzacions professionals, autonòmiques, estatals i internacionals de la cadena del llibre.

Article 2

El Gremi de Llibreters de Catalunya té personalitat jurídica pròpia, així com autonomia econòmica i administrativa. La seva durada serà indefinida, si no és que s’acorda la seva dissolució, d’acord amb el Capítol VI d’aquests Estatuts.

Article 3

El domicili social del Gremi s’estableix a la ciutat de Barcelona, al carrer Mallorca núm. 272, 1r. Aquest domicili es podrà variar, en cas de necessitat, per acord de la Junta Directiva i prèvia ratificació de l’Assemblea Extraordinària convocada amb aquesta fi.

Article 4

El Gremi de Llibreters es constitueix sense cap fi lucratiu ni especulatiu; això no obstant, pot desenvolupar tota mena d’activitats, comercials o no, en interès de la majoria dels seus membres i establir tota mena de serveis i activitats col·lectives que  siguin necessàries per a les fins a què es refereix el preàmbul i l’article 1r d’aquests Estatuts.

Article 5

Així mateix, el Gremi s’integrarà als organismes d’àmbit estatal o internacional que consideri necessaris per a una eficàcia més gran en la seva gestió, previ acord de l’Assemblea. A tal fi es crearan dins del Gremi les seccions corresponents a les organitzacions d’àmbit estatal o internacional.

Capítol II. Membres del Gremi de Llibreters de Catalunya. Els seus drets i obligacions

 Article 6

1r) Podran ser membres del Gremi de Llibreters de Catalunya totes aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixin, complint els requisits legals i de manera regular i continuada, l’activitat de venda al detall de llibres en qualsevol tipus de suport susceptible de lectura, tal com s’entén la llei del llibre (Llei 10/2007, de 22 de gener, de la lectura, del llibre i de les biblioteques), sempre que aquesta sigui la seva activitat principal o destacada, es realitzi en establiments comercials de lliure accés al públic o per qualsevol procediment de venda a distància i que tinguin la seva seu a Catalunya.

2n) Els membres del Gremi ho són sempre a títol individual, amb igualtat de drets i deures, independentment que formin part alhora d’altres agrupacions, associacions comercials o gremis regionals o locals. Tanmateix, quan existeixi un grup de llibreters format per un mínim de 10 membres que pertanyin, a més, a una agrupació local o oficial, tenen dret a tenir  un membre que els representi a la Junta Directiva.

Article 7

Els membres del Gremi tindran els drets següents:

1r) Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret a veu i vot.

2n) Elegir i ser elegits per a llocs de representació i ostentar càrrecs directius.

3r) Exercir la representació que en cada cas sigui conferida.

4t) Intervenir en el govern i les gestions econòmiques i administratives del Gremi, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5è) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva del Gremi.

6è) Rebre informacions sobre les activitats del Gremi.

7è) Utilitzar els serveis comuns que pugui establir el Gremi.

8è) Emprendre les accions i els recursos establerts en defensa dels seus drets, en l’àmbit del Gremi, i instar-lo a que interposi les accions i els recursos oportuns per a la defensa dels interessos professionals comuns.

Article 8

Són deures dels membres del Gremi:

a)  Acceptar, com a principi fonamental, el respecte per la normativa vigent que estableix el preu fix en la venda del llibre al consumidor final.

b)  Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries que accepten implícitament en sol·licitar el seu ingrés.

c)  Complir els acords de l’Assemblea General i les directrius que, pel seu desenvolupament, assenyali la Junta Directiva.

d)  Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin i afrontar les obligacions econòmiques del Gremi, originades per acord previ de l’Assemblea General.

e)  Facilitar la informació solvent i responsable sobre qüestions que no tinguin una naturalesa reservada, sol·licitada per la Junta Directiva, per considerar-les d’interès comú per al Gremi.

f)  Mantenir la col·laboració necessària en interès del bon funcionament del Gremi, això és, plantejar al seu si les qüestions, els problemes o les necessitats d’interès comú, per tal que e l Gremi ho assumeixi i ho representi en les seves gestions.

Article 9

Per a l’ingrés de nous membres al Gremi, es requerirà:

1r) L’aval d’un mínim de dos socis, tant per a una llibreria nova o una de ja establerta.

2n) La presentació d’un pla d’empresa per a una llibreria nova.

3r) La documentació demanada en la sol·licitud d’ingrés.

4t)  La presentació d’una consultoria bàsica per a una llibreria establerta dispensarà la quota d’ingrés.

Article 10

Són causes de baixa al Gremi:

1r) Necessàriament, l’abandó de l’activitat llibretera, o el no exercici d’aquesta durant  sis mesos consecutius. Això sense perjudici de la possibilitat de ser membre col·laborador del Gremi, de conformitat amb el que estableix l’article 11.

2n) Potestativament, per voluntat del membre interessat, el qual haurà d’adreçar la seva sol·licitud per escrit certificat a la Junta Directiva, estant al corrent del pagament de les quotes.

3r) Incompliment de les obligacions estatutàries.

4t) Faltes contra l’ètica professional.

5è) La defensa, promoció i difusió d’actituds, moviments o corrents d’opinió que pel seu contingut o significació incitin la violència o atemptin contra la Declaració Universal dels Drets Humans publicada per les Nacions Unides o contra els Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques recollits per la Constitució Espanyola de 1978.

6è) Qualsevol actuació que realitzi que pugui perjudicar el Gremi.

Article 11

Membres col·laboradors.

1r) Al marge del què estableixen els articles precedents, totes aquelles persones físiques o jurídiques que, no reunint els requisits exigits  en els articles 6 i 9 d’aquests estatuts, desitgin donar suport a la tasca de la llibreria, recolzar la professió del llibreter i el paper cultural del llibre, podran ser membres col·laboradors del Gremi.

2n) L’admissió dels membres col·laboradors del gremi la determinarà la Junta Directiva a petició escrita dels interessats. La Junta Directiva també proposarà a l’Assemblea General les quotes anuals, sense perjudici d’aportacions més elevades o donacions que puguin realitzar aquests membres per conceptes concrets.

3r) Els membres col·laboradors no gaudiran dels drets ni estaran subjectes als deures dels agremiats que s’estableixen en els articles 7 i 8 d’aquests estatuts, però tindran dret a rebre la informació i les convocatòries als actes i a les activitats de caràcter general que organitzi el Gremi, llevat de les Assemblees Generals.

Capítol III. Organització i funcionament del Gremi

Article 12

Els òrgans d’administració i de govern del Gremi són:

a)    L’Assemblea General

b)    La Junta Directiva

c)    La Comissió Executiva

El Gremi es regirà a tots els nivells per representants elegits per sufragi universal directe, lliure i secret.

 

ASSEMBLEA GENERAL

Article 13

1r) L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Gremi, els membres del qual, per dret propi i irrenunciable, en formen part en igualtat absoluta.

2n) Els membres del Gremi, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els afers propis de la competència de l’Assemblea, sempre que estiguin al corrent del pagament de les quotes.

3r) Tots els membres, incloent-hi els absents, els dissidents i els que s’haguessin abstingut de votar essent presents, quedaran sotmesos als acords de l’Assemblea General.

Article 14

1r) L’Assemblea General té les següents competències:

a)    La modificació dels Estatuts del Gremi

b)    Adoptar acords en relació amb la representació, la gestió i la defensa dels interessos professionals dels seus membres.

c)    Control de l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.

d)    Aprovació dels comptes i pressupostos anuals de despeses i d’ingressos.

e)    Sol·licitud i acord, si és el cas, de la dissolució i liquidació del Gremi.

f)     Elecció dels membres de la Junta Directiva, així com de la seva renovació o substitució.

g)    Traçar les línies generals d’actuació per a que el Gremi pugui complir els seus fins.

h)    Fixar les quotes que han de satisfer els membres del Gremi.

i)      Adoptar les mesures necessàries per preveure la competència deslleial.

j)      Impedir i si és el cas denunciar, la realització de pràctiques encaminades a restringir la competència en tant que s’oposin a les disposicions legals vigents sobre la matèria, així com els casos d’intrusisme professional.

2n) L’Assemblea General, com a òrgan sobirà del Gremi de Llibreters té, al marge de les facultats esmentades en l’apartat anterior, capacitat per prendre totes aquelles decisions necessàries per a l’obtenció dels objectius descrits en el capítol I d’aquests estatuts, sempre que no siguin expressament reservades a un altre òrgan del Gremi.

Article 15

1r) L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop l’any, dins el primer semestre natural, amb l’objectiu d’aprovar el pressupost anual de la liquidació del pressupost anterior.

2n) Es reunirà amb caràcter extraordinari totes les vegades que sigui necessari a requeriment de la Junta  Directiva o quan aquesta en rebi la sol·licitud per part d'un nombre dels agremiats que representi, al menys, un deu per cent del total.

3r) Un mes abans de l’assemblea general la Junta Directiva nomenarà dos agremiats que actuaran d’interventors de comptes que ratificaran que la comptabilitat reflecteix la imatge real i que la liquidació del pressupost és correcta.

Article 16

1r) La convocatòria, tant per les Assemblees ordinàries com extraordinàries, es farà per mitjà d’una comunicació escrita que serà remesa a tots els membres com a mínim amb vuit dies d’antelació. A la convocatòria s’expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com els afers que constitueixen l’ordre del dia. Inexcusablement, a totes les Assemblees figurarà com a primer punt de l’Ordre del Dia “la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior”. Així mateix l’Ordre del Dia esmentat inclourà un darrer punt anomenat “Precs i Preguntes”

2n) Si en una Assemblea General, tan ordinària com extraordinària, sorgeix a proposta de qualsevol dels seus membres una qüestió no prevista a l’Ordre del Dia, haurà de ser sotmesa a votació, essent imprescindible el vot favorable dels 2/3 dels assistents per incloure-la a la propera Assemblea. Si per la majoria assenyalada al paràgraf anterior, l’Assemblea considera que aquesta qüestió plantejada és urgent, la Junta Directiva es reunirà en el termini de dos dies hàbils per emetre el seu informe i en idèntic termini convocarà. Amb vuit dies d’antelació, una nova Assemblea Extraordinària amb l’afer proposat a l’Ordre del Dia.

3r) Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President. En absència del President, aquest serà substituït pel Vicepresident 1r o 2n, per aquest ordre. Actuarà com a Secretari el que ho sigui de la Junta Directiva.

4t) El Secretari haurà d’estendre una Acta de cada reunió, en què es farà una relació dels assistents, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions, si n’hi ha hagut.

Article 17

1r) L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència de almenys la meitat dels membres del Gremi. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de l’Assemblea qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Tot això sense perjudici del què estableix el número 4t de l’article 18.

2n) Les persones jurídiques membres participaran en les reunions a través dels seus representants legals o persones autoritzades en aquest efecte. Les empreses individuals ho faran a través dels seus titulars o delegats. Tant aquelles com aquestes podran delegar la seva representació en altres membres del Gremi per escrit adreçat al President.

3r) Cap assistent a l’Assemblea General podrà ostentar la representació de més de tres empreses, incloent-hi la pròpia.

4t) Els assistents a l’Assemblea General hauran d’acreditar la seva condició d’agremiat mitjançant la presentació d’un  document acreditatiu de la llibreria o de l’últim rebut.

Article 18

1r) A les reunions de l’Assemblea General, a cada soci afiliat que estigui al corrent de pagament li correspon un vot.

2n) Els acords s’adoptaran per majoria de vots, assistents, presents i representats.

3r) Les votacions seran secretes, essent vàlides les votacions a mà alçada sempre que cap membre assistent a l’Assemblea no s’hi oposi.

4t) Per a l’adopció d’acords sobre separació de membres per les causes previstes al paràgraf 4t de l’article 10, modificació dels Estatuts i dissolució del Gremi, serà preceptiu com a quòrum decisori els vots corresponents a les dues terceres parts dels assistents, sempre que assisteixin a la reunió més de la meitat dels membres del Gremi, en primera convocatòria. A la segona convocatòria, a continuació de la primera, serà suficient el vot de les dues terceres parts dels assistents, sigui quin sigui el nombre d’aquests.

 

JUNTA DIRECTIVA

Article 19

1r) El Gremi de Llibreters de Catalunya serà regit, administrat i representat per la Junta Directiva, constituïda per:

a)    El President

b)    Els Vicepresidents 1r i 2n

c)    El Tresorer

d)    El Secretari

e)    Un nombre màxim  de 20 vocals.

2n) L’exercici dels càrrecs serà gratuït. Això no obstant, els membres de la Junta Directiva podran percebre, amb càrrec a la corresponent partida del pressupost del Gremi, l’import de les despeses que originés l’exercici de les seves funcions.

 

RÈGIM ELECTORAL

Article 20

1r) L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació secreta. Tots els components de la Junta Directiva hauran de ser membres del Gremi o ostentar la representació expressa d’empreses agremiades.

2n) Els candidats es presentaran en candidatures completes i la votació s’efectuarà per candidatures globals, sense que es puguin votar membres de diferents candidatures. No es possible que una mateixa llibreria formi part de dues o més candidatures.

3r) Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits.

4t) Les eleccions se celebraran abans, o el mateix dia com a màxim, del termini de quatre anys de les anteriors eleccions i a l’hora que la Junta Directiva assenyali.

a) Es convocaran amb dos mesos d’antelació, notificant-ho als agremiats juntament amb un certificat del secretari on consti el nombre dels agremiats que formen el Gremi en aquella data.

b) Un mes després de la convocatòria de les eleccions finalitzarà el termini de presentació de candidatures a la Junta Directiva que hauran d'estar recolzades pel 10% dels agremiats.

c) Aquesta candidatura s'haurà de formalitzar amb la presentació de la llista completa de les llibreries que en formen part i la seva signatura de compromís personal.

d) En el cas que es presenti una única candidatura, no es duran a terme les votacions: en aquest cas, el secretari informarà a tots els agremiats que no correspon realitzar votacions i es convocarà una assemblea extraordinària per tal de ratificar, o no, la candidatura presentada.

e) Aquesta Assemblea es convocarà quinze dies abans de la data i l’hora previstes per a les eleccions.

5è ) En el cas que no es presenti cap candidatura es convocarà als membres del Gremi a una assemblea extraordinària, el mateix dia i hora previstos per a les eleccions, i es constituirà una Junta Gestora formada pel Secretari, el Tresorer i tres membres més designats per aquesta assemblea, fins les noves eleccions que hauran de ser convocades en un termini màxim de 90 dies. Aquesta Junta Gestora entrarà en funcions en el moment de la seva designació.

Si es presenta una única candidatura, els punts  7è) 8è, 9è, 10è i 11è d’aquest article no seran aplicables.

6è) Un cop verificades pel secretari la personalitat i l’adscripció al Gremi dels firmants de cada candidatura, el Gremi farà arribar a tots els agremiats, quinze dies abans de les votacions, una relació de les candidatures presentades.

7è) Quinze dies abans de les eleccions, el Gremi facilitarà al candidat a la presidència de cada una de les candidatures que ho sol·licitin, un sobre sense capçalera, franquejat, amb l’adreça postal de cada agremiat, a fi que es pugui remetre els plans d’actuació respectius que pensen desenvolupar.

8è) El President, d’acord amb la Junta Directiva, fixarà l’horari concret per a les votacions. L’espai de temps previst per a aquesta finalitat serà com a mínim de dues hores.

9è) La Mesa Electoral estarà formada pel President del Gremi i un membre de la Junta Directiva designat per ell, el Secretari del Gremi i un membre de cada una de les candidatures presentades.

10è) El secretari assenyalarà en la relació dels agremiats el nom de les persones que votin, per tal d’evitar errors.

11è) La votació es podrà realitzar per correu en els casos que no sigui possible la presència personal el dia i hora fixat per les votacions. Els membres del Gremi que vulguin fer ús d’aquesta modalitat ho hauran de sol·licitar, mitjançant un escrit raonat adreçat a la Junta Directiva amb una còpia del Document Nacional d’Identitat, amb quinze dies d’antelació, com a mínim, al dia de les votacions. També es podrà delegar el vot a un altre soci, acompanyant la corresponent autorització per escrit i una còpia del carnet d’identitat del representant de la llibreria agremiada.

12è) El recompte de vots es realitzarà al final de l’horari assenyalat per les votacions i dins de l’Assemblea General convocada expressament. El Secretari procedirà públicament al recompte dels vots emesos personalment i s’obriran tots els sobres corresponents als vots per correu que hagin arribat fins el moment, amb l’ajut i el control dels membres de la Mesa Electoral. Un cop finalitzat el recompte, el Secretari aixecarà l’acta corresponent que firmaran tots els membres de la Mesa. A partir d’aquest moment, els vots per correu que puguin arribar seran destruïts sense comptabilitzar.

13è) La Junta Directiva remetrà a tots els agremiats, per al seu coneixement, una còpia de l’acta de les votacions de les eleccions o de l’Assemblea Extraordinària, en el cas que s'hagi presentat una única candidatura, dintre dels deu dies següents al de les votacions.

14è) Els membres de la nova Junta Directiva prendran possessió dels seus càrrecs a la primera reunió ordinària d’aquesta Junta que tingui lloc. Aquesta no es podrà ajornar més enllà d’un mes a partir de la data en què s’hagin celebrat les eleccions.

Si el resultat és la constitució d’una Junta Gestora, aquesta entrarà en funcions de manera immediata a la seva constitució i no podrà ajornar la seva primera reunió més de quinze dies a partir d’aquesta data.

Article 21

1r) El cessament dels càrrecs de la Junta Directiva abans d’expirar el termini reglamentari tindrà lloc en els casos següents:

a)    Per dimissió voluntària presentada per mitjà d’un escrit raonat.

b)    Per incapacitat professional, legalment o judicial declarada.

c)    Per tancament de l’empresa en què es presti l’activitat, excepte en el cas que s’incorpori a una altra empresa membre, la qual al seu torn no estigui representada a la Junta. En aquest cas, la continuació en el càrrec haurà de ser ratificada per l’Assemblea, d’acord amb el procediment previst a l’article 17, paràgraf 2, d’aquests Estatuts.

d)    Per abandó de l’activitat de llibreter.

e)    Per baixa del soci com a membre del Gremi.

f)     Per revocació de la representació conferida per part de l’empresa, per mitjà de carta certificada adreçada al President de la Junta.

g)    Per revocació mitjançant acord adoptat en Assemblea General.

h)    Per sanció imposada per falta comesa en l’exercici del seu càrrec, mitjançant acord adoptat conforme al número 4 de l’article 19 d’aquests Estatuts.

2n) Per qualsevol altra causa establerta o que s’establís en disposicions legals d’aplicació.

3r) Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva seran cobertes a la primera Assemblea General que se celebri.

4t) Els càrrecs assignats al si de la Junta Directiva, ho són a títol personal, de manera que cessen en el moment en què es produeix la situació prevista en l’anterior apartat 1r)

Article 22

Correspon a la Junta Directiva les obligacions i facultats següents:

1r) En compliment de les decisions adoptades per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, instruccions i directrius generals acordades per aquesta, ostentar la representació del Gremi i portar-ne la direcció i administració de la manera més àmplia que preveu la Llei.

2n) Adoptar els acords necessaris en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per a l’exercici de tota mena d’accions legals i la interposició de tota mena de recursos.

3r) Proposar a l’Assemblea General la defensa, de la manera més adequada i eficaç, dels interessos professionals al seu càrrec, així com els programes d’actuació.

4t) Proposar a l’Assemblea General l’establiment i la quantia de les quotes.

5è) Nomenament dels vocals de la Comissió Executiva.

6è) Nomenament del gerent o secretari tècnic del Gremi.

7è) Nomenament i separació dels empleats del Gremi.

8è) Inspeccionar la comptabilitat i vetllar pel funcionament normal dels serveis.

9è) En casos d’urgència extrema, adoptar decisions sobre afers la competència dels quals correspon a l’Assemblea General i immediatament després convocar-la per donar-li compte del què s’ha fet i per sol·licitar la seva ratificació.

10è) Qualsevol altra facultat que no sigui específicament atribuïda a un dels altres òrgans de govern del Gremi o bé que aquests deleguin expressament a la Junta Directiva.

Article 23

1r) La Junta Directiva, prèvia convocatòria efectuada pel seu President o per qui el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària com a mínim tres cops l’any.

2n) En sessió extraordinària es reunirà quan la convoqui el seu President amb aquest caràcter, o bé amb la sol·licitud d’un terç dels seus components.

Article 24

1r) La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència de almenys un terç dels seus membres.

2n) Els membres de la Junta Directiva estan obligats a acudir a totes les reunions que siguin convocades; això no obstant, poden excusar la seva assistència per causes justificades. Sigui com sigui, serà necessària l’assistència del President i del Secretari o dels qui els substitueixin. L’assistència a les reunions de la Junta no es podrà delegar.

3r) La falta d’assistència injustificada d’un membre a més de quatre reunions de la Junta Directiva implicarà la seva baixa immediata d’aquesta i la corresponent proposta de substitució, per part de la Junta, en la primera Assemblea que tingui lloc.

4t) La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 25

1r) La Junta Directiva, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions executives i designar les persones que les hauran d’integrar, siguin o no membres de la Junta. Així mateix, i pel mateix procediment, es podran constituir comissions delegades amb caràcter local.

2n) A més a més, i amb el mateix quòrum, podrà anomenar un o diversos mandataris, siguin o no membres del Gremi, que exerciran la missió per a la qual la Junta els designi, amb les facultats que en cada cas estimi convenient delegar-los.

3r) La Junta Directiva també nomenarà els representants del Gremi als organismes nacionals o estrangers en què participi, els quals estaran obligats a defensar-hi la política  que en cada cas acordi el Gremi i a estendre els informes corresponents de la seva gestió, tant per a la Junta Directiva com per l’Assemblea.

 

PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL GREMI

Article 26

1r) El President del Gremi també ho serà de la Junta Directiva i de la Comissió Executiva.

2n) Correspon al President les funcions següents:

a)    Per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva o, en el seu cas de la Comissió Executiva, les de direcció i representació del Gremi.

b)    Presidència i direcció dels debats de l'Assemblea General, de la Junta Directiva i de la Comissió Executiva.

c)    Vot de qualitat decisori en casos d'empat.

d)    Convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, de la Junta Directiva i de la Comissió Executiva.

e)    Vist-i-plau de les actes i els certificats estesos pel Secretari del Gremi.

f)     Les altres atribucions inherents al càrrec i les que delegui en ell l'Assemblea General, la Junta Directiva o la Comissió Executiva.

3r) El President podrà delegar totes les seves facultats i atribucions, o una part, a qualsevol altre membre de la Junta Directiva o de la Comissió Executiva, o a favor de persones alienes a aquesta, per al compliment dels fins del Gremi i dels acords adoptats pels seus òrgans de govern, sempre d'acord amb la Junta Directiva.

4t) El President serà substituït en  cas d'absència o de malaltia pel Vicepresident 1r o pel Vicepresident 2n, en aquest ordre.

 

TRESORER I SECRETARI DEL GREMI

 Article 27

1r) Serà funció del Tresorer la custòdia i el control dels fons del Gremi, així com l'elaboració del Pressupost, el Balanç i la Liquidació de Comptes per ser sotmesos a la Junta Directiva. Portarà la comptabilitat i el llibre de caixa del Gremi, i conservarà els justificants.

2n) Presentarà a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, el Balanç i l'estat de comptes de cada exercici i confeccionarà els pressupostos per al següent.

Article 28

Correspon al Secretari del Gremi, per delegació del seu President:

1r) Convocar la Comissió Executiva, la Junta Directiva i l'Assemblea General del Gremi, quan ho disposi així el President o bé qui el substitueixi.

2n) Aixecar i redactar les actes de les reunions dels òrgans del Gremi. En cas d'absència justificada del Secretari, redactarà l'Acta el Tresorer.

3r) Estendre i autoritzar les certificacions que es lliurin.

4t) Portar un llibre de registre de socis amb la data d'alta i d'incidències.

5è) Així mateix, haurà de conèixer en qualsevol moment la composició dels associats i la seva situació econòmica en relació al Gremi.

 

LA COMISSIÓ EXECUTIVA

 Article 29

1r) La Junta Directiva pot designar a una part dels seus membres per a què, juntament amb el President, el vicepresident 1r i 2n, el Secretari i el Tresorer, constitueixin la Comissió Executiva, amb caràcter temporal o permanent. Aquesta Comissió Executiva es podrà ampliar amb altres membres de la Junta Directiva.

2n) Convocarà la Comissió Executiva el seu president que ho és també de la Junta Directiva, de l'Assemblea General i del Gremi, quan ho consideri oportú i el seu funcionament es regirà pel Reglament que es redactarà a tal efecte.

Article 30

Correspon a la Comissió Executiva les obligacions i facultats següents:

1r) L'execució dels acords adoptats per la Junta Directiva.

2n) L'exercici d'aquelles competències que li hagin estat delegades per la Junta Directiva.

3r) Qualsevol altra facultat que no sigui específicament atribuïda a un dels altres òrgans de govern del Gremi.

 

LA SECRETARIA TÈCNICA

Article 31

1r) La secretaria tècnica es compon d'un sol membre que és el secretari tècnic. Aquest serà el màxim responsable de la gestió del Gremi i actuarà conforme a criteris de professionalitat i eficiència.

2n) El secretari tècnic del Gremi serà nomenat per la Junta directiva que podrà acordar el seu cessament, segons les causes previstes a la legislació vigent.

Article 32

Sense perjudici de les tasques que pugui encomanar-li la Junta Directiva, el secretari tècnic té les següents funcions:

a)       Preparar els projectes de plans d'actuació del Gremi

b)       Organitzar i dirigir l'activitat del personal del Gremi.

c)       Ordenar i vigilar la confecció dels informes i els documents que s'hagin de fer i tota la correspondència que requereixi la bona marxa del Gremi.

d)       Vetllar pel bon funcionament dels equips de treball i dels altres òrgans de participació del Gremi, fent el seguiment, facilitant i coordinant, quan s'escaigui, el seu funcionament.

e)       Executar els acords adoptats per la Junta Directiva o la Comissió Executiva quan aquests òrgans li hagin delegat expressament aquesta competència.

 

Capítol IV. El Patrimoni del Gremi

Article 33

El Patrimoni del Gremi serà integrat per:

a)    Les quotes dels socis, els ingressos de venda de publicacions i de les prestacions de serveis.

b)    Les subvencions públiques o privades.

c)    Les accions i els títols representatius del capital d'empreses públiques o privades i les obligacions o títols anàlegs dels quals en sigui titular el Gremi.

d)    Els drets reals dels quals sigui titular el Gremi, així com aquells de qualsevol naturalesa que es derivin del domini que, respectivament, exerceixin sobre els seus bens patrimonials.

Article 34

1r) Tots els membres del Gremi estan obligats al seu sosteniment econòmic, mitjançant unes quotes o derrames fixades en la mesura i la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2n) L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.

3r) El Gremi podrà també tenir altres ingressos derivats bé de donacions, percepcions o taxes que s'estableixin per prestació de serveis, rendiments de patrimoni propi o altres ingressos similars.

Article 35

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i es tancarà el 31 de desembre.

 

Capítol V. Inspeccions, premis i sancions

Article 36

Serà competència de la Junta Directiva el manteniment de la disciplina comunitària i de l'estricta observança i aplicació dels Estatuts i reglaments d'aquests –i en conseqüència- aplicar les sancions que correspongui a les infraccions i faltes comeses. Sigui com sigui la tipificació i la imposició de la sanció, serà de l'única competència del Consell d'Honor, reunit amb aquest fi a proposta de la Junta Directiva.

Article 37

Les sancions seran d'apercebiment, amonestació i finalment suspensió dels drets, segons sigui la gravetat de les faltes.

Article 38

1r) La classificació de les infraccions o faltes serà: a) Lleus, b) Greus, c) Molt greus. La reiteració de les faltes elevarà la seva classificació al grau immediat superior:

2n) Es  consideren faltes lleus:

a)    Qualsevol vulneració de la normativa vigent en matèria del preu fix, portar a terme de manera privada.

b)    No abonar puntualment les quotes del Gremi.

3r) Es consideren faltes greus: a) No observar els deures professionals.

4t) Es consideren faltes molt greus:

a)    qualsevol vulneració de la normativa vigent en matèria de preu fix, portada a terme de manera pública i notòria.

b)    Atemptar contra la imatge pública del Gremi.

5è) El membre del Gremi que sigui sancionat podrà interposar recurs explicatiu davant el mateix Consell d'Honor.

6è) Si el Consell d'Honor no acceptés el recurs interposat, el membre del Gremi podrà exposar el seu recurs en la pròxima Assemblea General que se celebri. L'Assemblea, a través de votació secreta, podrà acceptar o no el recurs interposat.

Article 39

Serà de la competència de l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, la concessió dels premis i distincions a  tots els qui, amb el seu comportament o activitat i constància, hagin contribuït o contribueixin a enfortir els vincles del Gremi, així com a dignificar i enaltir la professionalitat del Comerç del Llibre, o a millorar-la mitjançant la seva aportació tècnica al progrés i desenrotllament d'aquesta.

Article 40

Tots els membres de l'entitat podran proposar la incoació d'un expedient per distingir o premiar les actuacions d'aquelles empreses individuals, jurídiques o persones que, d'acord amb l'article anterior, siguin mereixedores d'un reconeixement públic dels seus mèrits en aquesta activitat.

Article 41

Amb independència d'aquests premis o distincions, cada any el Gremi concedirà les medalles de Servei al Llibre a tots aquelles persones que hagin dedicat al llibre trenta-cinc anys de la seva vida professional.

 

CONSELL D'HONOR

Article 42

1r) Es compondrà un mínim de tres membres i un màxim de cinc, que s'hagin destacat per:

a)    Un coneixement profund i professional de l'ofici de llibreter.

b)    Un respecte irreprotxable a les normes que figuren en aquests estatuts i a totes les lleis i disposicions que regulen la feina de llibreter.

c)    Una llarga i fecunda trajectòria al servei dels interessos corporatius de la llibreria.

2n) L'elecció dels membres que formaran aquest Consell correspon a l'Assemblea General, prèvia proposta de la Junta Directiva, per votació lliure, secreta i directa.

3r) Correspon a aquest Consell totes les tasques o comeses que li siguin suggerides per la Junta Directiva o l'Assemblea i, especialment aquelles que facin referència a l'enriquiment i continuïtat de la vida corporativa.

4t) Els membres del Consell d'Honor no podran formar part de la Junta Directiva, però podran assistir a les seves reunions amb veu, però sense vot.

5è) L'Assemblea, en cada nova legislatura, ratificarà o constituirà un nou Consell d'Honor.

 

Capítol VI. Dissolució del Gremi

Article 43

El Gremi es podrà dissoldre per acord de l'Assemblea General, expressament convocada amb aquesta finalitat amb caràcter extraordinari.

Article 44

1r) Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General adoptarà les previsions procedents, tant pel que fa a la destinació i a la realització dels béns i drets del Gremi, com pel que fa al finançament, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2n) La responsabilitat dels membres del Gremi es limitarà al compliment de les obligacions contretes per ells mateixos.

3r) L'Assemblea General acordarà, si és el cas, la destinació que s'hagi de donar al romanent net resultant de la liquidació.

4t) Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d'aquest mateix article seran de competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no confereix aquesta missió als liquidadors especialment designats.

 

VIST-I-PLAU

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

 

 

Descarregar versió en pdf.

 

 

 

 

 

Último mes Maig 2018 Mes següent
L M X J V S D
week 18 1 2 3 4 5 6
week 19 7 8 9 10 11 12 13
week 20 14 15 16 17 18 19 20
week 21 21 22 23 24 25 26 27
week 22 28 29 30 31